Projekt “Õendus – Hoolduskeskuse rekonstrueerimine”

Rahastaja EAS
Projekt “Õendus – Hoolduskeskuse rekonstrueerimine”

Projekti eesmärk 

Rekonstrueerimistööd on vajalikud mittetulundusühingu loomist tinginud sotsiaalhoolekande probleemide lahendamiseks Lääne-Virumaal Vinni vallas.Ühingu tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele (eakad, puudega ja erivajadustega kliendid) erinevate sotsiaalhoolekande teenuste kasutamisega võimalust elada inimväärset ja turvalist elu, ehk aidata kaasa kliendi elukvaliteedi säilitamisele ja parendamisele talle harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. Peamiseks eesmärgiks on välja arendada erinevate teenuste kompleks, mis ühendab tervishoiu ja hoolekandeteenused ühtseks süsteemiks ja kataks ära vajakajäämised mõlemas valdkonnas. Omastehooldaja on inimene, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna vajab abi ja järelevalvet. Omastehooldus võib olla lühiajaline, kuid väga sageli tekib vajadus just ööpäevaringse järelvalve ja hoolduse järele. Tavapärane hoolitsus kujuneb hooldustööks, kus abivajadus on muutunud igapäevaseks- võetakse kasutusele kell ja kalender ning hooldaja hakkab väsimust tundma. Omastehooldajad on sunnitud palgatöö jätma ja pühenduma kodustele. Mitte keegi ei tea, kas selline aeg kestab mõned kuud või aastad. Jagatud mure on pool murest. Pakutavaks teenuseks on võimalus tuua hooldatavad  päevahoidu, kus neid jälgitakse, julgustatakse, leitakse jõukohast tegevust, kus nad ei tunne end üksikuna, vaid vajalikuna ning tulemuseks on üldine heaolu kliendil ja omastehooldajatel. 

Seos kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja üldplaneeringuga ning maakonna arengukava ja planeeringu prioriteetidega 

1. VINNI VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2008 – 2015
Vinni vald on välja arendatud sotsiaalhoolekandesüsteemiga vald.
Arengueesmärgid:
1) Tagada informatsiooni kättesaadavus osutatavate teenuste kohta ja luua paremaid võimalusi sotsiaalteenuste osutamiseks;
2) Luua päevakeskustes võimalued omavaheliseks suhtlemiseks ja huvialaseks
tegevuseks;
3) Laiendada hoolekannet puuetega ja eakatele inimestele suurendades kohtade arvu hooldekodus;

2. LÄÄNE-VIRUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2007 – 2015
Ühiskond on pidevas muutumises ja arengus. Rahvastikusuundumuste prognoosi kohaselt on Lääne – Virumaa elanikkond vananemas, samuti toimub maa-piirkondades üsna arvestatav ränne tõmbekeskustesse. Maapiirkonnad on väikese rahvaarvuga, kes elavad üsna hõredalt asustatud maa-alal.
Sotsiaalne infrastruktuuri teenuste kättesaadavus peab inimesele olema vajadusel kättesaadav.
Samas peab arvestama, et oluline osa rahvastikust (vanurid ja lapsed) on väheliikuvad.
Nendele vajalikud teenused peavad paiknema kättesaadavas kohas. Teenuste geograafiline
asukoht ei saa olla liiga kontsentreeritud, et teenuse tarbijatel ei kuluks teenuseni jõudmiseks
vastuvõetamatult palju aega, samas ei saa teenust pakkuda kõikjal, sest iga objekti
ehitamiseks ja käigushoidmiseks kulub kõikide maksumaksjate raha.
http://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/1627781/Seletuskiri.pdf
http://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/1592162/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa+arengustrateegia+2007-2015.pdf 

Projekti üldine eesmärk ja eeldatav mõju kohalikule arengule

Projekti peamiseks eesmärgiks on hädavajalike rekonstrueerimistööde teostamisega luua nõuetele vastav päevahoiukeskus teenust vajavatele  klientide, aidates kaasa omastehoolduse probleemi lahendamisele.Kasu kogukonnale: töökohtade loomine; teenused on suunatud eelkõige Vinni valla elanikele.

Projekti otsesed eesmärgid ja eeldatav mõju otsestele kasusaajatele

Projekti otsene eesmärk on päevahoiukeskuse toimimiseks hädavajalike rekonstrueerimistööde  teostamine, ilma milleta ei ole võimalik päevahoiukeskust avada ja teenustele avatud olla. Päevahoiukeskuse teenuste otsesed kasusaajad: kliendid, keda saab teenusele transportida; õendushooldusteenus kliendid, kes vajavad kodustes tingimustes õendushooldusteenuseid; intervallhooldus kliendile, kes vajavad pikemaajalist hooldust, võimalik viibida päevahoiukeskuses vajadusel kuni maise elu lõpuni. Kasusaajateks on kindlastika  hooldust vajava inimese pereliikmed, kellele antakse võimalus oma elu elamiseks ja puhkamiseks. Kaudselt aitab päevahoiukeskuse töö kaasa Eesti õenduse arengukava 2011-2020 eesmärkide saavutamisele s.o  patsiendi- ja perekesksete  teenuste loomisele kõigis õendusabi valdkondades ning patsiendi ja tema perekonna füüsilise ja psühhosotsiaalse toimetuleku tagamisele. 

Tegevuste tulemused

Rekonstrueerimstööde teostamisel on võimalik päevahoiu avamine, mille  tulemusena on omastehooldajatel võimalus hommikul on hooldust vajav pereliige tuua päevahoidu,kus on tagatud järelvalve ja võimetekohane huvitegevus .Klientidele luuakse võimalus lõunauinakuks.Tagatud on õendusteenused. Intervallhoolduse loomine avab võimaluse tuua eakaid kliente hooldusele vastavalt vajadusele:paaripäevasest kuni pikema ajani. Kasusaajate hulk suureneb -omastehooldajad saavad olla muretud oma hooldatava pärast, nad saavad naasta tööturule ning leida uusi väljakutseid. Päevakeskuses  korraldatakse ka koduses keskkonnas toimetulekut toetavaid teenuseid,mis aitab kaasa instutsionaalse teenuste vajaduse vähenemisele.  Sotsiaalministeeriumi 2012 tellimusel  65-aastaste ja vanemate elanike seas läbi viidud küsitluse andmetel vajavad kõrvalist abi kolmandik eakatest, neist 9% pidevalt ja 24% vahetevahel. Kõrvalabi vajadus suureneb vanusega – nii on 85-aastaste ja vanemate seas pidevat kõrvalabi vajavate osakaal juba 33%.