ARENGUSTRATEEGIA

MTÜ Õendus-hoolduskeskus Loojang lähtub oma arengus Vinni valla ja Lääne-Viru Maakonna arengustrateegiatest ning aitab oma tegevusega kaasa eesmärkide saavutamisele . Kvaliteetsed teenused on tagatud tänu pikaajalisele töökogemusele antud valdkonnas. 

1. VINNI VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2019 – 2030

Vinni valla peamiseks väljakutseks on elanikkonna vananemise ja hooldusvajaduse suurenemise
tingimustes tagada elanike vajadustele vastavad teenused.
Vinni vald on välja arendatud sotsiaalhoolekandesüsteemiga vald.
Eesmärgid:
1) tagada informatsiooni kättesaadavus osutatavate teenuste kohta ja luua paremaid võimalusi sotsiaalteenuste osutamiseks;
2) luua päevakeskustes võimalused omavaheliseks suhtlemiseks ja huvialaseks
tegevuseks;
3) laiendada hoolekannet puuetega ja eakatele inimestele .

2. LÄÄNE-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2030`

Sotsiaalne elukeskkond 

Sotsiaalse elukeskkonna strateegilisteks märksõnadeks on teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Elanikkonna vananemine ja ühiskonna suurem tähelepanu erivajadustega inimestele toob kaasa üha kasvava vajaduse mitmekesiste sotsiaalteenuste järele
Võimalikult ühesuguste sotsiaalhoolekandeteenuste tagatus maakonnas on väljakutseks ja selle väljakutse lahenduseks on omavalitsuste tihedam koostöö nii omavahel kui ka vabaühendustega, sealhulgas kogu maakonda katva koguduste võrgustikuga, kellel on sageli nii kõrge motivatsioon kui ka inimressurss parandamaks kogukonna sotsiaalset elukeskkonda.