Projekt "Õendus - Hoolduskeskuse rekonstrueerimine"

Rahastaja EAS
Projekt “Õendus – Hoolduskeskuse rekonstrueerimine”

Projekti eesmärk 

Rekonstrueerimistööd on vajalikud mittetulundusühingu loomist tinginud sotsiaalhoolekande probleemide lahendamiseks Lääne-Virumaal Vinni vallas. Ühingu tegevuse eesmärgiks on pakkuda klientidele (eakad, puudega ja erivajadustega kliendid) erinevate sotsiaalhoolekande teenuste kasutamisega võimalust elada inimväärset ja turvalist elu ehk aidata kaasa kliendi elukvaliteedi säilitamisele ja parendamisele talle harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu. Peamiseks eesmärgiks on välja arendada erinevate teenuste kompleks, mis ühendab tervishoiu ja hoolekandeteenused ühtseks süsteemiks ja kataks ära vajakajäämised mõlemas valdkonnas. Omastehooldaja on inimene, kes hooldab pereliiget või lähedast, kes haiguse, puude või muust erivajadusest tingituna vajab abi ja järelevalvet.  Omastehooldus võib olla lühiajaline, kuid väga sageli tekib vajadus just ööpäevaringse järelevalve ja hoolduse järele. Tavapärane hoolitsus kujuneb puhkuseta tööks, kus abivajadus on muutunud igapäevaseks-  hooldaja hakkab väsima.  Omastehooldajad on sunnitud palgatöö jätma ja pühenduma abivajajale. Mitte keegi ei tea, kas hooldamine  kestab mõned kuud või aastad. Pakutavaks teenuseks on võimalus tuua hooldatavad päevahoidu, kus neid jälgitakse, julgustatakse, leitakse jõukohast tegevust, kus nad ei tunne end üksikuna ning tulemuseks on üldine heaolu kliendil ja omastehooldajatel.  

Projekt on seotud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja üldplaneeringuga ning maakonna arengukava ja planeeringu prioriteetidega.
http://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/1627781/Seletuskiri.pdf
http://laane-viru.maavalitsus.ee/documents/905628/1592162/L%C3%A4%C3%A4ne-Virumaa+arengustrateegia+2007-2015.pdf 

Projekti üldine eesmärk ja eeldatav mõju kohalikule arengule

Projekti peamiseks eesmärgiks on hädavajalike rekonstrueerimistööde teostamisega luua nõuetele vastav päevahoiukeskus teenust vajavatele klientide, aidates kaasa omastehoolduse probleemi lahendamisele.Kasu kogukonnale: töökohtade loomine; teenused on suunatud eelkõige Vinni valla elanikele.

Projekti otsesed eesmärgid ja eeldatav mõju otsestele kasusaajatele

Projekti otsene eesmärk on päevahoiukeskuse toimimiseks hädavajalike rekonstrueerimistööde teostamine, ilma milleta ei ole võimalik päevahoiukeskust avada ja teenustele avatud olla. Päevahoiukeskuse teenuste otsesed kasusaajad: kliendid, keda saab teenusele transportida; õendushooldusteenus kliendid, kes vajavad kodustes tingimustes õendushooldusteenuseid; intervallhooldus kliendile, kes vajavad pikemaajalist hooldust, võimalik viibida päevahoiukeskuses vajadusel kuni maise elu lõpuni. Kasusaajateks on kindlasti ka hooldust vajava inimese pereliikmed, kellele antakse võimalus oma elu elamiseks ja puhkamiseks. Kaudselt aitab päevahoiukeskuse töö kaasa Eesti õenduse arengukava 2011-2020 eesmärkide saavutamisele s.o patsiendi- ja perekesksete teenuste loomisele kõigis õendusabi valdkondades ning patsiendi ja tema perekonna füüsilise ja psühhosotsiaalse toimetuleku tagamisele. 

Tegevuste tulemused

Rekonstrueerimstööde teostamisel on võimalik päevahoiu avamine, mille tulemusena on omastehooldajatel võimalus hommikul on hooldust vajav pereliige tuua päevahoidu,kus on tagatud järelvalve ja võimetekohane huvitegevus .Klientidele luuakse võimalus lõunauinakuks.Tagatud on õendusteenused. Intervallhoolduse loomine avab võimaluse tuua eakaid kliente hooldusele vastavalt vajadusele:paaripäevasest kuni pikema ajani. Kasusaajate hulk suureneb -omastehooldajad saavad olla muretud oma hooldatava pärast, nad saavad naasta tööturule ning leida uusi väljakutseid. Päevakeskuses korraldatakse ka koduses keskkonnas toimetulekut toetavaid teenuseid,mis aitab kaasa instutsionaalse teenuste vajaduse vähenemisele. Sotsiaalministeeriumi 2012 tellimusel 65-aastaste ja vanemate elanike seas läbi viidud küsitluse andmetel vajavad kõrvalist abi kolmandik eakatest, neist 9% pidevalt ja 24% vahetevahel. Kõrvalabi vajadus suureneb vanusega – nii on 85-aastaste ja vanemate seas pidevat kõrvalabi vajavate osakaal juba 33%.