Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Õendus-hoolduskeskus Loojang (edaspidi Ühing). Inglise keelne nimetus: Nonprofit organisation Nursing care centre Loojang.
1.2 Ühingu asukoht on Vinni vald, Vinni alevik ,Tiigi 1, Lääne-Virumaa, 44601 Eesti Vabariik.
1.3 Ühing on asutatud määramata ajaks.
1.4 Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.5 Ühingu majandusaasta algab esimesel jaanuaril ja lõppeb kolmekümne esimesel detsembril.
1.6 Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
1.7 Ühing lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist, mis sätestab vabaühenduse väärika tegutsemise eetilised põhimõtted, mille järgimine tõstab mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

2.Ühingu eesmärgid
-luua klientidele (eakad, puudega ja erivajadustega isikud) erinevate sotsiaalteenuste pakkumisega võimalus elada inimväärset ja turvalist elu
-rahuldada isikute füüsilisi, sotsiaalseid ja psüühilisi vajadusi panustades Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2015 eesmärgi saavutamiseks s.o. välja arendada teenuste kompleks, mis ühendab tervishoiu- ja hoolekandeteenused ühtseks süsteemiks ning kataks ära vajakajäämised mõlemas valdkonnas
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi:
2.2.1 koduõendusteenus kogu Vinni valla piires, olenemata sellest, millise perearsti nimistusse klient kuulub;
2.2.2 vanurite päevahoiuteenus;
2.2.3 koduteenus s.o. abistada klienti kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamises, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla aidates kaasa kliendi elukvaliteedi säilitamisele ja parendamisele. Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi;
2.2.4 lühi –ja pikaajaline ööpäevaringne hooldusteenus, intervallhooldus;
2.2.5 päevahoiu, koduteenuse ja ööpäevaringse hooldusteenuse klientide toitlustamine;
2.2.6 hospiitsteenuse osutamine ja leinasaali kasutamine vastava teenuste väljatöötamisel;
2.2.7 koostöö teiste sarnaseid eesmärke omavate organisatsioonide, isikute ja ühendustega;
2.2.8 tulundusürituste, teabepäevade ja infopäevade korraldamine, erialastel koolitustel osalemine;
2.2.9 eesmärkide saavutamiseks vajalikud muud toimingud.
2.3 Pakutavad teenused on suunatud esmajärjekorras Vinni valla elanikele, kuid võimalusel pakutakse teenuseid teiste piirkondade elanikele vastavalt lepingule. Erandkorras pakutakse ajutist teenust isikule, kes viibib abi vajamise hetkel Vinni valla territooriumil ning ei ole valla kodanik.

3. Juhtimine
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek – iga ühingu liikmel on üks hääl.
3.1.1. Hääleõiguslik isik saab oma hääle delegeerida ainult lihtkirjalise volituse teel
3.1.2. Iga hääleõiguslik isik võib omada mitte rohkem kui kaks ( 2) lihtkirjalist volitust.
3.2 Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
1. põhikirja muutmine- otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosoleku osalejate häältest või nende esindajatest;
2. ühingu eesmärgi muutmine, 9/10 liikmete häältest;
3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4. revisjoni määramine järelevalve teostamiseks teiste organite tegevuse üle;
5. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmetega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses hingu esindaja määramine;
6. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
7. majandusaasta aruande kinnitamine;
8. ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
1. aastaaruande kinnitamiseks;
2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
3.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.
3.5 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.
3.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud 51% Ühingu liikmetest.
3.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 51% koosolekus osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib kirjaliku avalduse alusel taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
4.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
4.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Avaldus tuleb esitada 1 nädal enne ühingust lahkumise soovi.
4.4 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
– liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu või on kahjustanud ühingu mainet olulisel määral.
4.5 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 51% juhatuse liikmetest.
4.6 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

5. Liikme õigused ja kohustused
5.1 Ühingu liikmel on õigus:
1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
5.2 Ühingu liige on kohustatud:
1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
2. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivaid kontaktandmeid.

6. Juhatus
6.1 Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on 2 liiget.
6.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek 5 aastaks.
6.3 Juhatuse otsuse langetamiseks on 51% juhatuse liikmete häältest.
6.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord poole aasta jooksul.
6.5 Juhatus kavandab ühingu poolt läbiviidavaid üritusi ja projekte.
6.6 Juhatuse liikme tasustamine- juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

7. Lõpetamine
7.1 Ühing lõpetatakse seaduses ettenähtud korras:
1. üldkoosoleku otsusega;
2. seaduses sätestatud alustel.
7.2 Ühingu lõpetamise võib otsustada üksnes mõjuval põhjusel, eelkõige Ühingu eesmärkide saavutamise või majandusliku olukorra tõttu, mis takistab teenuste osutamist.
7.3 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
7.4 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

8. Ühinemine
8.1 Ühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise mittetulundusühinguga (ühendav ühing). Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks.
8.2 Mittetulundusühingud võivad ühineda ka selliselt, et asutavad uue mittetulundusühingu. Ühinevad mittetulundusühingud loetakse sel juhul lõppenuks.

9. Jagunemine
9.1 Jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel. Põhikirjaga võib ette näha, kas jagunemine on või ei ole lubatud ainult põhikirjas ettenähtud tingimustel.

Käesolev Põhikiri on muudetud Mittetulundusühing Õendus-hoolduskeskus Loojang protokolliga nr. 6, mis koostati 22. september 2014 aastal.